Стручна библиотека

Пријем странака
Странке примамо у Сенти и у Бечеју од 9.00 до 12.00 часова.

Надлежан за спољну службу:
у Сенти: Иштван Фодор, мл. архивист, директор.
zentarhiv@gmail.com
+381 24 811 037
24400 Сента, Главни трг 1/II., Пф: 56, Србија

у Бечеју: Недељко Стољковић виши архивист.
becejarhiv@mts.rs
+381 21 6915 321
21220 Бечеј, улица Зелена 100., Србија

Преузимање (примопредаја) архивске грађе и регистратурског материјала

По Закону о културним добрима сређена и у архивској књизи пописна архивска грађа и регистратурски материјал предају се на чување надлежној установи заштите покретних културних добара - Историјском архиву - после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе. Рок примопредаје може се скратити или продужити уз сагласност установе заштите. Архивска грађа предаје се на месту које одреди надлежни Архив, а трошкове примопредаје снаша предавалац архивске грађе и регистратурског материјала.
Архивска грађа и регистратурски материјал правних лица који су престали са радом преузима се у надлежни архив када исти немају правног следбеника.
Архивска грађа преузима се у прописано сређеном стању (упакована у јединице паковања, усложена по врстама а у оквиру врсте по годинама и пописана са прописаним елементима у 5 примерака) архивска грађа се може преузети и поклоном или откупом.