Архивско законодавство, домаћи и међународни стандарди

Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", бр. 6/2020)
Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021)
Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон) - Закон престаје да важи даном почетка примене Закона о културном наслеђу ("Службени гласник РС", број 129/2021), односно 5. јануара 2023. године.
Закон о културном наслеђу ("Службени гласник РС", бр. 129/2021)
Закон о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 87/2018)
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", 18/2016 и 95/2018 - аут. тум.)

(Ажурирано: 31.12.2021.)