Огласи за радно место

18.05.2022.

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА - АРХИВСКИ ПОМОЋНИК

Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса ради попуњавања радног места у Историјском архиву у Сенти на основу Одлуке директора Историјског архива у Сенти бр. 014-66/1 од 06.05.2022. године расписује

ЈАВНИ КОНКРУС
ради попуњавања радног места

I Подаци о послодавцу
Назив послодавца: Историјски архив, Сента; матични број: 08052115; ПИБ: 101102259
Место рада: Одсек за архивску грађу, Бечеј

II Подаци о радном месту
Радно место које се попуњава: архивски помоћник
Број извршилаца: 1
Уговор о раду закључује се на неодређено време.

III Пријава на конкурс за радно место архивског помоћника подноси се на обрасцу који је одштампан уз овај конкурс и који се преузима са интернет странице установе www.zentarhiv.rs.

IV За избор кандидата за архивског помоћника утврђују се следећи услови:

 1. да има стечено средњe образовање у четворогодишњем трајању,
 2. положен стручни испит за архивског помоћника;
 3. да има најмање 1 годину радног искуства у струци;
 4. знање језика грађе од које се највише чува у Установи – српског и мађарског;
 5. познавање рада на рачунару;
 6. држављанство Републике Србије.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. пријава са контакт адресом, електронском адресом и бројем телефона;
 2. радна биографија;
 3. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 4. оригинал или оверена копија дипломе о стеченом средњем образовању;
 5. оригинал или оверена копија уверења о положеном стручном испиту;
 6. оригинал или оверена фотокопија доказа о стеченом радном искуству;
 7. уверење о држављанству Републике Србије;

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкрус је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању гласила „Послови“ Националне службе за запошљавање, тј. 28.05.2022. године.

VII Пријаву са прилозима доставити лично или послати на адресу установе:

Историјски архив, Сента
24400 Сента, Главни трг 1/II
са назнаком „За јавни конкурс ради попуњавања радног места“

VIII Име лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Тибор Молнар – виши архивист.

IX Спровођење јавног конкурса за радно место aрхивског помоћника спроводи Конкурсна комисија. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Провера оспособљености, знања и вештина, компетенција, као и знања српског и мађарског језика кандидата у изборном поступку вршиће се у Сенти (Главни трг 1/II.) у року од 7 дана након истека рока за доставу конкурсне пријаве.

X Јавни конкурс објављује се у гласилу Националне службе за запошљавање "Послови",  дневнoм листу „Мађар Со“, на интернет страницама Националне службе за запошљавање и Историјског архива у Сенти.

Председник конкурсне комисије
Тибор Молнар, с.р.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ИЗЈАВА