Пријем странака

Странке примамо у Одсеку за архивску грађу у Бечеју од 9.00 до 12.00 часова.
Странке прима Недељко Стоjковић виши архивист.
becejarhiv@mts.rs
+381 21 6915 321
21220 Бечеј, улица Зелена 100., Србија

Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Секретаријата Историјског архива Сenta. Захтев за издавање уверења, овереног преписа или копије подноси се у писаном облику, уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала. Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Путем телефона не примамо молбе.

Одговор шаљемо у року од 30 дана од пријема молбе.
Одговор се може примити лично, или шаљемо поштом на адресу.