Стручна библиотека

Библиотека Архива сврстана је у специјални тип библиотека. Специјалност се огледа у томе што фонд књига третира уске теме из области историје и сродних друштвених наука, а ипак већим делом везаних за историју архивског подручја, односно прати и допуњује архивску грађу коју архив чува. Библиотечки фонд чине делом и публикације које су издвојене из фондова похрањених у Архиву, а допуњава се куповином, путем размене са другим сродним установама и у виду поклона. Књиге и периодика, у нешто већем обиму од 7.000 наслова, доступне су корисницима у читаоници Архива радним данима од 8.00 до 13.00 часова.

Корисници библиотечког фонда евидентирају се путем матичног листа, а помоћу регистара (предметни, именски) одабране књиге дају се на коришћење путем образаца (захтева и реверса). По потреби путем захтева за копирање израђују се корисницима и фотокопије. Библиотечки фонд се може користити искључиво у читаоници Архива.